Informace k přijetí

1) Žádost o přijetí podává zájemce o službu starší 65 let, který potřebuje sociální službu. Tuto žádost obdrží na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Královéhradeckého kraje,  v některých zdravotních zařízeních, městských nebo obecních úřadech nebo přímo v Domově důchodců Tmavý Důl.

2) K řádně vyplněné žádosti  o přijetí přiloží žadatel formulář“ Vyjádření lékaře“. 

3) Žádost s „ Vyjádřením lékaře“ je třeba zaslat na adresu organizace nebo donést osobně.

4) Pokud zájemce  splňuje podmínky pro přijetí do domova důchodů je žadatel zařazen do evidence žádostí čekatelů na přijetí do domova. 

5) Pokud se uvolní vhodné místo, je zájemce o službu kontaktován a je mu dána konkrétní nabídka na přijetí.

 

Příprava a vlastní nástup do zařízení

V okamžiku, kdy zájemce o službu podá žádost o přijetí do domova důchodců, provede sociální pracovnice ve spolupráci s pracovníkem zdravotního úseku sociální šetření. Zájemce o službu je seznámen s rozsahem poskytovaných služeb – jako je ubytování, stravování, úklid, praní prádla a šatstva a s rozsahem zdravotní a ošetřovatelské péče. Dále je zájemce o službu seznámen s prostředím domova důchodců, jsou mu předány informační letáky s podrobným popisem domova důchodců doplněné fotografiemi. Sociální šetření probíhá většinou doma u zájemce, popř. ve zdravotnickém zařízení. Záznam je zanesen do formuláře „Sociální šetření“.

Nejpozději v den přijetí je s klientem sepsána „Smlouva o poskytování sociální služby", která dále zahrnuje platební podmínky, práva a povinnosti klienta, práva a povinnosti poskytovatele a dobu trvání smlouvy.

Cílem zařízení je efektivní a kvalitní práce s klienty. Tento cíl je naplňován prostřednictvím individuálních plánů, ve kterých je v souladu s osobními cíli a potřebami klienta plánována jemu poskytovaná služba.

 

Vlastní realizace poskytování služby

Personál domova důchodců je veden snahou o individuální přístup ke každému klientovi.

Domov důchodců připravuje pro klienty různé volnočasové aktivity - návštěvy výstav a různých společenských akcí, výlety do okolí, taneční zábavy, besedy, kulturní představení v prostorách domova důchodců, kavárničku, účastní se s klienty akcí pořádanými jinými domovy důchodců apod. Do domova důchodců dojíždí pravidelně farář.

Sociální pracovnice zajišťují pro klienty pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Podle přání se klienti mohou stravovat v jídelně v přízemí, v jídelnách na jednotlivých odděleních nebo na pokojích. Domov důchodců zajišťuje stravu normální, diabetickou, žlučníkovou. Jídelní lístky jsou psány na celý týden a jsou umístěny v jídelnách na jednotlivých odděleních. Změna v jídelním lístku je vyhrazena.

Praní a žehlení ložního a osobního prádla klientů zajišťuje domov důchodců ve vlastní prádelně.

Doplňkové služby:

- do domova dojíždí pedikérka, kadeřnice. Přímo v domově je 3 x v týdnu otevřena kantýna.

Zmiňované doplňkové služby si klient hradí sám.