Hlavní účel a předmět činnosti

Hlavním účelem a předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Dle § 49 zákona č. 108/2006, o sociálních službách se v domovech pro seniory poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, v souladu s platnou registrací.

 

Základní činnosti sociální služby:

 

Základní činností pobytové sociální služby je:

1.   Poskytnutí ubytování.

2.   Poskytnutí stravy.

3.   Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.

4.   Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

5.   Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

6.   Sociálně terapeutická činnost.

7.   Aktivizační činnost.

8.   Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Průběh poskytování sociální služby:

  • Poskytování sociální služby je v souladu s platnou legislativou a s provozními možnostmi zařízení a v souladu s registrací. 
  • Sociální služba je poskytována odborným a kvalifikovaným personálem. 
  • Sociální služba je poskytována 24 hod. denně, 365 dní v roce.